BSC (BALANCED SCORECARD) to system zarządzania strategicznego transformujący misję, wizję, cele strategiczne firmy na jej działania operacyjne. U podstaw systemu BSC tkwi teza, że o sukcesie rynkowym przedsiębiorstwa decyduje połączenie zarządzania strategicznego, decydującego o kierunkach rozwoju firmy oraz zarządzania oczekiwaną wartością produktów dla klienta. W systemie BSC przede wszystkim określane są cele biznesowe firmy i strategie ich osiągania związane z rozwojem firmy zarówno w istniejących jak i nowych sektorach działalności, uwzględniając poziom jakości procesów wytwórczych i wyrobów oczekiwanych przez klientów na danym rynku. W rozwiązaniu BSC cele strategiczne powiązane są ze sobą ścieżkami strategicznymi w postaci łańcuchów przyczynowo – skutkowych i transformowane są na procesy operacyjne firmy, natomiast tworzenie wartości dla klienta opiera się na łańcuchu procesów, które uwzględniają potrzeby klienta w zakresie oczekiwanej wartości kupowanych produktów. System BSC nie jest skoncentrowany na rozbudowanych dokumentach systemowych, lecz na rozwojowych celach strategicznych i operacyjnych, powiązanych z oczekiwaną wartością produktów firmy na danym rynku. Firma AMBICO świadczy usługi doradcze związane z zaprojektowaniem i wdrożeniem systemu BSC w zakresie określenia misji, wizji, przeprowadzenia analizy strategicznej, opracowania celów firmy i strategii przewagi konkurencyjnej w sektorze, określenia mierników i wartości celów strategicznych, opracowania programów realizacji celów strategicznych, wykonania karty wyników SCORECARD, opracowania struktury organizacyjnej w oparciu o domeny biznesowe oraz integracji rozwoju firmy z systemem tworzenia wartości produktów dla klientów.

Oferta cenowa zaprojektowania i wdrożenia systemu BSC jest zależna od złożoności firmy i jest każdorazowo negocjowana z klientem.