Szukasz impulsu rozwojowego lub zniwelowania skutków pandemii COVID-19, skorzystaj z grantu ARP S.A. i wybierz naszą firmę doradczą (IOB w programie Spektrum) w zakresie marketingu, organizacji i zarządzania i/lub techniki i środowiska. Jeżeli będziesz potrzebował - zaprojektujemy np.: stronę internetową, sklep internetowy, strategię wzrostu i zmian powiązaną z wynika osiągania celów KPI / KRI, koncentrację na celach firmy powiązaną z systemem motywacyjnym, innowacyjne oraz tradycyjne rozwiązania organizacyjne i technologiczne (np. LEAN MANUFACTURING, system jakości ISO9001, system środowiskowy ISO14001, PROJECT management, BPM, HACCP, IFS, IFSL, ISO22000); przeprowadzimy badania rynku, doradzimy przy opracowaniu studium wykonalności projektu, opracujemy symulacje zmian techniczno - organizacyjnych i inne. Zapoznaj się z naszą całą ofertą, dopasujemy się do specyficznych potrzeb firmy.

pomorski system uslug doradczych

Program SPEKTRUM jest skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwa z województwa pomorskiego. Każde przedsiębiorstwo spełniające warunki udziału w systemie SPEKTRUM może ubiegać się o granty wielokrotnie. Łączna wartość usług doradczych zrealizowanych na rzecz przedsiębiorstwa nie może przekroczyć limitu 200 tys. Euro. Nabór wniosków będzie trwać w trybie ciągłym do końca czerwca 2022. Usługi doradcze muszą zostać zakończone najpóźniej w I kw. 2023

SPEKTRUM w siedmiu krokach

Krok pierwszy (MSP):

Konsultanci Agencji Rozwoju Pomorza kontaktują się z przedsiębiorstwem, które deklaruje zamiar wzięcia udziału w projekcie, sprawdzają kwalifikowalność przedsiębiorstwa – czy mieści się w ramach definicji mikro-, małego i średniego przedsiębiorstwa. W ramach tego kroku sprawdzana jest także możliwość udzielenia przedsiębiorstwu grantu służącego zniwelowaniu skutków pandemii SARS-CoV-2 dzięki zakupowi specjalistycznej usługi doradczej. Dofinansowanie zakupu specjalistycznej usługi doradczej obejmuje 50% ceny, przy czym przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 będą mogły liczyć na wsparcie nawet 95% kosztu usługi.

Krok drugi (MSP):

Przedsiębiorstwo bierze udział w badaniu wstępnym potrzeb rozwojowych, podczas którego są ustalane obszary specjalistycznych usług doradczych niezbędnych do uzyskania impulsu rozwojowego. Badanie wstępne jest obligatoryjne dla przedsiębiorstwa zakwalifikowanego do udziału w projekcie przed złożeniem wniosku o grant.

Krok trzeci (MSP):

Przedsiębiorstwo wyszukuje w bazie Instytucji Otoczenia Biznesu, powstałej w ramach projektu SPEKTUM, podmioty świadczące istotne dla niego specjalistyczne usługi doradcze. W bazie IOB są umieszczone jedynie akredytowane przez ARP podmioty, aktywnie działające na rynku. MSP dzięki bazie uzyskuje szeroki przegląd podmiotów specjalizujących się w danym obszarze usług doradczych. ARP nie wpływa na wybór wykonawcy. System SPEKTRUM jest systemem popytowym, to klient decyduje, z kim chce pracować.

Krok czwarty (MSP):

Przedsiębiorstwo podejmuje decyzję, który podmiot umieszczony w bazie IOB jest odpowiedni pod kątem realizacji usługi doradczej. Jeśli w bazie IOB nie zostały uwzględnione podmioty, które są w stanie zapewnić MSP określoną specjalistyczną usługę doradczą, ARP szuka ich i zachęca do dopisania się do bazy po przeprowadzeniu procesu akredytacji.

Krok piąty (MSP):

Następuje złożenie przez przedsiębiorstwo wniosku o udzielenie grantu w projekcie SPEKTRUM. Szczegółowa dokumentacja konkursowa została umieszczona na stronie: www.arp.gda.pl/spektrum. Dopiero po złożeniu wniosku o grant, MSP może podpisać umowę z IOB i zacząć realizację specjalistycznej usługi doradczej, najpierw przedsiębiorstwo musi uzyskać grant, a w umowie grantowej wskazywany jest zakres usługi doradczej i wykonawca. Po podpisaniu powyższej umowy może dopiero się zgłosić przedsiębiorstwo do IOB w celu zawarcia umowy na wykonanie usługi. Krok szósty (MSP, IOB):

Przedsiębiorstwo zawiera z ARP umowę grantową, w której są zawarte m.in. harmonogram realizacji usługi, warunki rozliczenia grantu. Po podpisaniu umowy grantowej przedsiębiorstwo zawiera umowę z IOB na realizację specjalistycznej usługi doradczej.

Krok siódmy (MSP, IOB):

Po zakończeniu usługi doradczej przedsiębiorstwo sprawozdaje w postaci ankiety zadowolenie z wykonania usługi oraz składa wniosek o płatność grantu. Wypłata następuje po udokumentowaniu realizacji usługi w ciągu jednego miesiąca. Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1 (Specjalistyczne Usługi Doradcze). Całkowita wartość projektu wynosi 27 mln zł. Dokumentacja konkursu grantowego została umieszczona na stronie arp.gda.pl/spektrum.