Audit wewnętrzny wykorzystuje się do określenia stopnia spełnienia wymagań dotyczących systemu zarządzania, oceny skuteczności systemu oraz możliwości jego doskonalenia. W przypadku małych, a nawet średniej wielkości firm, może się tak zdarzyć, że ze względu na ograniczone zasoby ludzkie oraz wykonywanie przez pracowników dużej ilości zadań, trudno będzie przeprowadzać firmie audity wewnętrzne w oparciu o własne zasoby. Zgodnie z wytycznymi norm, istnieje możliwość wykonywania auditów wewnętrznych nie tylko przez samą organizację, ale również w jej imieniu. Firma AMBICO świadczy usługę wykonania auditu wewnętrznego, w ramach której przygotowywany jest roczny program auditów, plany auditów wewnętrznych oraz szczegółowe listy kontrolne dla obszarów podlegających auditowi. Po przeprowadzonym audicie sporządzany jest raport z auditu, który zawiera wykaz niezgodności i spostrzeżenia do doskonalenia. Audity przeprowadzane są przez wykwalifikowanych auditorów posiadających odpowiednie kompetencje zawodowe z danej dziedziny i certyfikaty uprawniające do auditowania.

Oferta cenowa przeprowadzenia auditu wewnętrznego zależy od wielkości obszaru organizacji podlegającemu auditowi i jest każdorazowo negocjowana z klientem. W przypadku klientów, którzy korzystali z usług doradczych firmy AMBICO w zakresie zaprojektowania i wdrożenia systemów zarządzania, stosowane są rabaty.