Certyfikat ARP S.A.

Agencja Rozwiju Pomorza
W dniu 8.03.2007 ekspert współpracujący z firmą AMBICO otrzymał Certyfikat Kierowników Projektów Europejskich, wydany przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A., potwierdzający posiadanie wiedzy w zakresie:

  • Narodowej Strategii Spójności (NSS),
  • krajowych i regionalnych programów operacyjnych (PO IŚ, PO RPW, PO KL, PO IG, PO EWT i RPO),
  • zarządzania cyklem projektu zgodnie z regułami UE,
  • zarządzania finansami oraz kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR i EFS,
  • zasad rozliczania projektów finansowych z UE – monitoring, sprawozdawczość i kontrola,
  • dokumentacji uzupełniającej projekty (studium wykonalności, biznes plan, harmonogram, oddziaływanie na środowisko),
  • ustawy prawo zamówień publicznych.

„Więcej na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza S.A., www.arp.gda.pl