Akredytacja PARP

Od dnia 16.07.2008 roku firma AMBICO jest akredytowanym wykonawcą usług w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO_WKP), Działanie 2.1. „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo”, realizowanego przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w dziedzinie – jakość.
Przyznana akredytacja oznacza, że firma AMBICO posiada odpowiedni potencjał, wiedzę i doświadczenie do realizacji usług doradczych związanych z dziedziną jakości, akredytacja została udzielona na podstawie umowy nr 1655/2008. Małe i średnie przedsiębiorstwa korzystające z usług firmy AMBICO między innymi w zakresie:
- projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością,
- projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania środowiskowego,
mogą ubiegać się o wsparcie w ramach SPO_WKP Działanie 2.1. „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo”, wdrażanego przez PARP na warunkach i w terminach określonych w „Wytycznych dla Wnioskodawców”.
„Źródło: Polska Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, www.parp.gov.pl